TJX Europe Privacyverklaring en Cookiesbeleid

Ingangsdatum: maart 2017mei 2018

De TJX Companies, Inc. en haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'TJX', 'we', 'ons' of 'onze') runnen onze winkels, websites en mobiele apps. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke informatie die we verzamelen of genereren over onze klanten in onze winkels, op onze websites of via mobiele apps. Deze privacyverklaring beschrijft de soorten informatie die wordt verzameld en hoe uw informatie wordt gebruikt, gedeeld en beschermd. Het legt ook uit welke keuzemogelijkheden u heeft in verband met uw informatie en hoe u contact met ons kunt opnemen.

De TJX-entiteit verantwoordelijk voor de verwerking van uw informatie (de 'gegevensbeheerder') is afhankelijk van waar u zich bevindt. Zie Bijlage A voor informatie over de gegevensbeheerders. Merk op dat T.K. Maxx en HomeSense handelsnamen van de gegevensbeheerders zijn.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

De categorieën van informatie over u die we mogelijk verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins hanteren, kunnen per land en geldende wet variëren. Doorgaans verzamelen, bewaren en verwerken we informatie over u als u onze websites gebruikt om producten, e-vouchers of cadeaubonnen te bekijken of te kopen, of als u ons vrijwillig voorziet van dergelijke informatie, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze mailinglijst, zich aanmeldt voor ons loyaliteitsprogramma, deelneemt aan een promotie of prijsvraag, bijdraagt aan inhoud over uzelf op onze websites, ofwel door die informatie direct te uploaden, als u dergelijke inhoud op één van onze sociale media-pagina's plaatst, ofwel door gebruik te maken van een hashtag of een andere identifier die wij gebruiken om sociale media-inhoud te integreren met onze websites, of als u solliciteert naar een baan of deelneemt aan vragenlijsten of enquêtes. Deze informatie wordt verwerkt door elektronische middelen en omvat:

 • contactgegevens inclusief naam, e-mail, telefoonnummer en adres;
 • aanmeldings- en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
 • persoonlijke gegevens inclusief geslacht en geboortedatum;
 • betaal- of creditcardgegevens;
 • persoonlijke voorkeuren inclusief uw marketing- en cookievoorkeur;
 • inhoud die u mogelijk geeft via een formulier op onze websites;
 • uw foto en eventuele persoonlijke informatie die u opneemt in inhoud die u bijdraagt aan onze websites (zoals opmerkingen, foto's en video's) evenals de naam van de sociale media-account waarvandaan u die informatie bijdraagt; en
 • andere persoonlijke informatie die u aan ons geeft op onze websites, via mobiele apps, op feedbackformulieren, in onze winkels of wanneer u op andere manieren met ons communiceert, zowel online als offline.

Onze website verzamelt bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen wanneer u deze bezoekt. Als u meer informatie wilt over deze activiteit, raadpleegt u het TJX Europe Cookiesbeleid (zie hieronder).

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen we uw informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken of anderszins verwerken omten behoeve van onze legitieme belangen en om de juiste technische en organisatorische maatregelen te treffen voor het beschermen van deze informatie. Onder deze belangen valt het volgende:

 • het gebruik van onze website en het maken van verbeteringen aan onze website, mogelijk te maken;

·zakelijke transacties en verwante activiteiten te verwerken;

·onze goederen en diensten te leveren;

 • direct marketing-materialen naar u te sturen als u ermee heeft ingestemd dat wij dat kunnen doen;
 • ons bedrijf en onze websites te runnen, evalueren en verbeteren;
 • relaties met klanten, leveranciers en verkopers te onderhouden;
 • u te registreren bij en het beheer uitvoeren van onze loyaliteits- en andere beloningsprogramma's op uw verzoek;
 • artikelselecties en klantenservice te verbeteren;
 • uw product- en servicevoorkeuren te identificeren;

·u op de hoogte te brengen van nieuwe producten, diensten, kenmerken, promoties, evenementen en speciale aanbiedingen in verband met TJX die u volgens ons waardevol zult vinden en ;

·uw deelname aan promoties, prijsvragen en sweepstakes te beheren.;

·in bepaalde gevallen (zoals wanneer u merchandise retourneert of een terugbetaling aanvraagt) uw identiteit te verifiëren; 

·te voldoen aan eventuele juridische en/of regelgevende vereisten; en

 • onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen voorkomen en om risico te minimaliseren.

Wanneer we een contract met u hebben afgesloten, verwerken we uw persoonlijke informatie voor zover dit nodig is voor de uitvoering van dit contract. Hieronder valt het volgende:

 • zakelijke transacties en gerelateerde activiteiten verwerken;
 • onze goederen en diensten leveren.

Daarnaast kunnen we de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken om onszelf te beschermen tegen fraude, claims en andere vormen van aansprakelijkheid en deze te voorkomen, om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, industriële normen en onze beleidsregels en -voorwaarden en om deze af te dwingen. We gebruiken persoonlijke informatie voor deze doeleinden wanneer het nodig is om onze wettelijke rechten te beschermen, uit te oefenen of verdedigen, of wanneer dit van ons wordt vereist door een wet die op ons van toepassing is. Hieronder valt het volgende:

 • in bepaalde gevallen (zoals wanneer u artikelen[RA1]  retourneert of een terugbetaling aanvraagt) uw identiteit te verifiëren; 
 • te voldoen aan eventuele juridische en/of regelgevende vereisten; en
 • onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen voorkomen en om risico te minimaliseren.

Als we van plan zijn om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt te gebruiken voor andere doeleinden dan welke hierboven worden beschreven, informeren we u over die verwerking op het moment dat de gegevens worden verzameld.

INFORMATIE DELEN MET DERDE PARTIJEN

Wij zullen informatie die we over u verzamelen en bewaren niet verkopen, anderszins openbaar maken of delen, tenzij zoals beschreven in deze privacyverklaring.

We delen persoonlijke informatie met derden die namens ons services uitvoeren. We gebruiken bijvoorbeeld mogelijk derden voor het hosten van onze websites of mobiele apps, het runnen van bepaalde functies ervan, het verzenden van e-mails, het printen of verzenden van mailings, het uitvoeren van onze sweepstakes, prijsvragen of andere promoties, het uitvoeren van klantenonderzoek, het autoriseren en verwerken van uw betalingen, het beheren en analyseren van gegevens en de effectiviteit van onze advertenties, het bieden van klantondersteuning, het afhandelen van claims, het voorkomen van fraude, het beschermen van onze eigendommen en het uitvoeren van bestellingen. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken behalve zoals noodzakelijk voor het uitvoeren van services namens ons of om aan juridische vereisten te voldoen. Eventuele persoonlijke informatie gedeeld met dergelijke derden wordt beschermd zoals hieronder beschreven.

Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving delen we mogelijk ook de persoonlijke informatie die we verkrijgen met onze gelieerde bedrijven, dochterondernemingen en andere groepsmaatschappijen voor de doeleinden die in de vorige paragraaf worden beschreven. Als we uw persoonlijke informatie met dergelijke personen entiteiten delen, zullen we waarborgen dat er een voldoende mate van bescherming wordt gehanteerd om uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te beschermen.

We maken mogelijk ook informatie over u openbaar: (i) als we hiertoe worden verplicht door een wet, een voorschrift of gerechtelijke vervolging (zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding) inclusief wetmatige verzoeken door openbare instanties om te voldoen aan nationale beveiligings- of wetshandhavingsvereisten (ii) als reactie op verzoeken door overheidsinstanties, zoals wethandhavingsinstanties; (iii) ten behoeve van of in verband met gerechtelijke procedures of anderszins ten behoeve van het bepalen, uitoefenen of verdedigen van onze juridische rechten; of (iv) wanneer we geloven dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is in verband met een onderzoek of vermoedelijke of werkelijke illegale activiteiten. 

We behouden het recht voor om eventuele informatie die we over u hebben over te dragen in het geval dat we alle of een gedeelte van ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie), maar alleen als we eerst redelijke stappen hebben genomen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw informatie te waarborgen.

ZO BESCHERMEN WE UW INFORMATIE

We handhaven gepaste technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonlijke informatie tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, verandering, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. We kunnen echter niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Serviceproviders die mogelijk toegang tot uw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens mogelijk niet voor enige andere doeleinden gebruiken. 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze websites bevatten mogelijk links naar andere derde websites voor uw gemak en informatie. Deze websites werken mogelijk onafhankelijk van ons. Gelinkte websites hebben mogelijk hun eigen privacybeleidsrichtlijnen of -kennisgevingen, en we raden u ten zeerste aan die te lezen als u een gelinkte website of gelinkte applicaties bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de privacypraktijken van enige website of applicaties die niet aan ons zijn gelieerd. 

BEWAREN VAN UW INFORMATIE

We nemen redelijke maatregelen om te zorgen dat de informatie die we verwerken, betrouwbaar is voor het bedoelde gebruik ervan, nauwkeurig, up-to-date en compleet is, en wordt beperkt tot de informatie benodigd voor het uitvoeren van verwerking voor de doeleinden beschreven in deze privacy-verklaring. We bewaren uw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor we het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist. 

GEGEVENSOVERDRACHTEN

We kunnen de informatie die we over u verzamelen overdragen naar en bewaren in landen anders dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld, inclusief de Verenigde Staten en andere bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u de informatie hebt geleverd. Wanneer we uw informatie naar andere landen overdragen, zullen we de informatie beschermen zoals beschreven in deze privacy-verklaring en voldoen aan toepasselijke juridische vereisten voor het voorzien in voldoende bescherming voor de overdracht van informatie naar landen buiten de EER.

Hieronder valt ook het aangaan van EU-standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie met de ontvangers van gegevens, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de ontvanger van de gegevens is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield Framework, of ervoor zorgen dat de ontvanger van de gegevens bindende bedrijfsregels heeft geïmplementeerd. Als u een kopie wilt ontvangen van de veiligheidsmaatregelen die door ons zijn ingesteld, neemt contact met ons op zoals hieronder aangegeven.Merk op dat individuen in Polen het recht hebben om bezwaar te maken tegen gegevensoverdrachten naar andere gegevensbeheerentiteiten binnen de TJX-groep. 

UW RECHTEN

Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw informatie. U hebt mogelijk het recht om toegang tot de informatie die we over u vasthouden aan te vragen, bevestiging te verkrijgen of er al dan niet informatie met betrekking tot u bestaat, te worden geïnformeerd over de inhoud en bron van dergelijke informatie en de nauwkeurigheid ervan te controleren. Bovendien hebt u met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving het recht tot het corrigeren, bijwerken, verwijderenwissen, beperken blokkeren, annuleren van of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw informatie die door ons wordt gehouden.

Daarnaast hebt u, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, het recht om een kopie van uw persoonlijke informatie te ontvangen in een gestructureerde, veel gebruikte, machinaal leesbare indeling, evenals het recht om die persoonlijke informatie naar een andere organisatie te laten verzenden.

Als u van gedachten verandert en niet langer marketingcommunicaties van ons wilt ontvangen, hebt u het recht om aan te vragen dat we het verzenden van marketingcommunicaties, per e-mail of anderszins, aan u stopzetten. U kunt dit doen door:

 • het/de relevante vak(ken) aan te vinken op een eventueel formulier dat we mogelijk gebruiken om informatie van u te verzamelen;
 • op de link voor het opzeggen van het abonnement in enige van onze e-mails voor marketing te klikken; of
 • anderszins aan te vragen dat we uw informatie niet voor marketingdoeleinden verwerken. 

U kunt eventuele aan ons gegeven toestemming te allen tijde en gratis intrekken, maar dan kunt u mogelijk niet langer profiteren van onze services als u dat doet.

Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacypraktijken, neemt u per e-mail contact op met onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming)s op via data_protection@tjxeurope.com of schrijft u ons op het volgend adres[RA2] :

Data Protection Officer
TJX Europe
50 Clarendon Road
Watford
WD17 1TX
Verenigd Koninkrijk

U kunt ook een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land als u niet tevreden bent met onze reactie.Om te helpen bij het beschermen van uw privacy en het handhaven van uw beveiliging, nemen we mogelijk stappen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang tot de informatie wordt verleend. 

UPDATES VAN ONZE PRIVACY-VERKLARING

Deze privacy-verklaring wordt mogelijk periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u bijgewerkt voor het weerspiegelen van wijzigingen in onze verwerking van uw informatie en privacypraktijken.  We zullen een prominente kennisgeving op elk van de toepasselijke websites publiceren om u op de hoogte te brengen van eventuele aanzienlijke wijzigingen in onze privacy-verklaringprivacyverklaring en bovenaan de privacy-verklaringprivacyverklaring aanduiden wanneer deze meest recent werd bijgewerkt.

TJX Europe Cookiesbeleid

Ingangsdatum: Maart 2017mei 2018

De TJX Companies, Inc. en haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'TJX', 'we', 'ons' of 'onze') runnen onze winkels, websites en mobiele apps. We verzamelen bepaalde informatie door geautomatiseerde middelen wanneer u ons bezoekt, zoals hoeveel gebruikers onze websites hebben bezocht en welke pagina's werden bekeken. We verzamelen deze informatie door verschillende middelen, zoals 'cookies', 'webbakens' en IP-adressen, zoals beschreven in dit beleid.

De TJX-entiteit verantwoordelijk voor de verwerking van uw informatie (de 'gegevensbeheerder') is afhankelijk van waar u zich bevindt. Zie Bijlage A voor informatie over de gegevensbeheerders. Merk op dat T.K. Maxx en HomeSense handelsnamen van de gegevensbeheerders zijn.

KOEKJESCOOKIES

Net als veel bedrijven gebruiken onze websites mogelijk 'cookies'. Cookies zijn stukjes tekst die op de vaste schrijf van uw computer worden geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. We gebruiken mogelijk cookies om ons bijvoorbeeld te vertellen of u ons eerder hebt gezocht of een nieuwe bezoeker bent en om ons te helpen kenmerken van de site te identificeren die u het meest interessant vindt. Cookies verbeteren mogelijk uw online ervaring door uw voorkeuren tijdens het bezoeken van een specifieke site op te slaan.

WEBBAKENS

Bepaalde pagina's op onze websites bevatten mogelijk 'webbakens' (ook bekend als internettags, pixeltags en doorzichtige GIF's). Deze webbakens stellen derden in staat tot het verkrijgen van informatie zoals het IP-adres van de computer die de pagina waarop het baken verschijnt downloadde, de URL van de pagina waarop het baken verschijnt, het tijdstip waarop de pagina met het baken werd bekeken, het type browser gebruikt om de pagina te bekijken en de informatie in cookies ingesteld door de derde partij.

IP-ADRESSEN

Een IP-adres is een unieke identificatie die bepaalde elektronische apparaten gebruiken om elkaar op het internet te identificeren en om over het internet met elkaar te communiceren. Wanneer u onze websites bezoekt, zien we mogelijk het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om een verbinding met het internet tot stand te brengen. We gebruiken deze informatie voor het bepalen van de algemene fysieke locatie van het apparaat en om te begrijpen uit welke geografische regio's de bezoekers aan onze website komen. We gebruiken deze informatie mogelijk ook voor het verbeteren van onze websites.

CATEGORIEËN VAN COOKIES EN ANDERE GEAUTOMATISEERDE TECHNOLOGIEËN

Strikt noodzakelijk

Deze cookies zijn essentieel om te zorgen dat onze site goed functioneert en stellen u in staat de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen bepaalde services (zoals winkelwagens, etc.) niet worden geleverd.

Prestaties/analyse

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers communiceren met onze websites, zoals welke pagina's er worden bezocht en welke fouten er mogelijk optraden. De verzamelde informatie wordt gebruikt om te verbeteren hoe onze websites werken.

Functioneel

Deze cookies stellen onze websites in staat te onthouden welke keuzes onze gebruikers maken (zoals gebruikersnaam) en leveren verbeterde en meer persoonlijke functies. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het onthouden van wijzigingen die zijn gemaakt in onderdelen van onze websites die gebruikers kunnen aanpassen.

Gericht

Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van advertenties die meer relevant zijn voor gebruikers op basis van hun interesses. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het beperken van het aantal keer dat gebruikers een advertentie zien, en helpen bij het meten van de effectiviteit van een reclamecampagne. Ze kunnen door ons of met onze toestemming door een derde partij op een apparaat worden geplaatst. Als u er bijvoorbeeld voor kiest via onze website te linken naar verschillende sociale netwerken (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), deze plaatsen deze sociale netwerk-sites mogelijk cookies op uw apparaat en gebruiken die voor gerichte advertenties aan u op hun eigen of andere websites.

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

Cookies worden gebruikt met uw toestemming in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U kunt voorkomen dat cookies naar uw computer worden gedownload door de relevante instellingen in uw browser te selecteren. De meeste browsers vertellen u hoe u het accepteren van nieuwe cookies kunt stopzetten, hoe u ervan op de hoogte kunt worden gebracht wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen. U kunt erachter komen hoe u dit voor uw specifieke browser doet door in het menu van uw browser op 'Help' te klikken of door een bezoek te brengen aan www.allaboutcookies.org.  Merk echter wel op dat u zonder cookies niet volledig van al onze websitefuncties kunt profiteren.

Naast de browsergebaseerde besturingselementen kunt u cookies van derde partijen beheren door naar aboutads.info/choices/ en youronlinechoices.eu/ te gaan.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen over onze informatiepraktijken hebt, neemt u per e-mail contact met ons op met onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) via data_protection@tjxeurope.com of schrijft u ons op naar het volgende adres:

Data Protection Officer
TJX Europe
50 Clarendon Road
Watford
WD17 1TX
Verenigd Koninkrijk

Bijlage A

TJX-entiteiten

1. TJX UK, opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 03094828 and geregistreerd kantoor te 50 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, Watford WD17 1TX.

2. TJX IRELAND UNLIMITED COMPANY, opgericht en geregistreerd in Ierland met bedrijfsnummer 316341 en geregistreerd kantoor te Segrave House, 19-20 Earlsfort Terrace, Dublin 2.

3. TJX DISTRIBUTION LTD. & CO. KG, opgericht en geregistreerd in Duitsland met bedrijfsnummer HRA 23488 en geregistreerd kantoor te Peter-Mueller-Strasse18, 40468 Duesseldorf, Duitsland.

4. TJX DEUTSCHLAND LTD & CO KG, opgericht en geregistreerd in Duitsland met bedrijfsnummer HR A 19118 en geregistreerd kantoor te Peter-Mueller-Strasse18, 40468 Duesseldorf, Duitsland.

5. TJX EUROPEAN DISTRIBUTION SP. Z.O.O., opgericht en geregistreerd in Polen en geregistreerd bij de arrondissementsrechtbank voor Warschau, XII Commerciële Divisie van de Nationale Griffie met KRS 0000329221, NIP: 7010180875, REGON 141840956, aandelenkapitaal: 8 050 000 PLN en geregistreerd kantoor te, Chmielna 19, 00-021 Warschau, Polen.

6. TJX POLAND SP Z.O.O, opgericht en geregistreerd in Polen en geregistreerd bij de arrondissementsrechtbank voor Warschau, XII Commerciële Divisie van de Nationale Griffie met KRS: 0000329191, NIP: 7010180987, REGON 141840908, aandelenkapitaal: 35 000 000 PLN en geregistreerd kantoor te, Chmielna 19, 00-021 Warschau, Polen.

7. TJX EUROPE BUYING GROUP LIMITED, opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 06846443 en geregistreerd kantoor te 50 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, Watford WD17 1TX.

8. JUSY MEAZZA BUYING COMPANY S.R.L., opgericht en geregistreerd in Italië met bedrijfsnummer 05956200488 en waarvan het kantooradres Via Vespasiano da Bisticci 4/6, 50136 Florence, Italië is en waarvan het adres van de geregistreerde agent Lungarno Guicciardini n. 21, 50100 Florence, Italië is.

9. TJX NEDERLAND B.V.,  opgericht en geregistreerd in Nederland met bedrijfsnummer 62425102 en met als geregistreerd kantoor te Hogehilweg 17, 1101 CB, Amsterdam, Nederland ('TJX Netherlands').

10. TJX OESTERREICH LTD. & CO. KG, opgericht en geregistreerd in Oostenrijk met bedrijfsnummer FN 417129 a. en waarvan het geregistreerde kantoor zich bevindt te Nordring 2-10/9, 2334 Vösendorf, Oostenrijk ('TJX Austria').