TJX Europe Privacyverklaring en Cookiesbeleid

Ingangsdatum: Oktober 2020

 

De TJX Companies, Inc. en haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'TJX', 'wij', 'we', 'ons of 'onze') runnen onze winkels, websites en mobiele apps. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke informatie die we verzamelen of genereren over onze klanten in onze winkels, op onze websites of via mobiele apps. Deze privacyverklaring beschrijft de soorten informatie die worden verzameld en hoe uw informatie wordt gebruikt, gedeeld en beschermd. Er wordt ook in uitgelegd welke keuzemogelijkheden u hebt als het gaat om het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

Welke TJX-entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van uw informatie (de “gegevensbeheerder”) hangt af van de locatie waar u zich bevindt. Zie Bijlage A voor informatie over de gegevensbeheerders. Merk op dat T.K. Maxx en Homesense handelsnamen van de gegevensbeheerders zijn.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
 

De informatiecategorieën waarbinnen we mogelijk informatie over u verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins hanteren, kunnen per land en geldende wetgeving variëren. Doorgaans verzamelen, bewaren en verwerken we informatie over u als u onze websites gebruikt om producten, e-vouchers of cadeaukaarten te bekijken of te kopen, of als u ons vrijwillig voorziet van dergelijke informatie, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zich aanmeldt voor ons loyaliteitsprogramma, deelneemt aan een promotie of prijsvraag, bijdraagt aan inhoud over uzelf op onze websites, ofwel door die informatie direct te uploaden, als u dergelijke inhoud op één van onze sociale media-pagina's plaatst, ofwel door gebruik te maken van een hashtag of een andere identifier die wij gebruiken om sociale media-inhoud te integreren met onze websites, of als u solliciteert naar een baan of deelneemt aan vragenlijsten of enquêtes. Deze informatie wordt elektronisch verwerkt en omvat:

 • contactgegevens inclusief naam, e-mail, telefoonnummer en adres;
 • aanmeldings- en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
 • persoonlijke gegevens inclusief geslacht en geboortedatum;
 • betaal- of creditcardgegevens;
 • persoonlijke voorkeuren inclusief uw marketing- en cookievoorkeur;
 • inhoud die u mogelijk geeft via een formulier op onze websites;
 • uw foto en eventuele persoonlijke informatie die u opneemt in inhoud die u toevoegt aan onze websites (zoals opmerkingen, foto's en video's) evenals de naam van het sociale media-account waarvandaan u die informatie toevoegt; en
 • andere persoonlijke informatie die u aan ons geeft op onze websites, via mobiele apps, op feedbackformulieren, in onze winkels of wanneer u op andere manieren met ons communiceert, zowel online als offline. 

Onze website verzamelt bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen wanneer u deze bezoekt. Als u meer informatie wilt over deze activiteit, raadpleegt u het TJX Europe Cookiebeleid (zie hieronder).

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen we uw informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken of anderszins verwerken ten behoeve van onze legitieme belangen en om de juiste technische en organisatorische maatregelen te treffen voor het beschermen van deze informatie. Deze belangen omvatten het volgende:

 • het gebruik van onze website en het maken van verbeteringen aan onze website, mogelijk te maken;
 • direct marketing-materialen naar u te sturen als u ermee heeft ingestemd dat wij dat mogen doen;
 • ons bedrijf en onze websites te runnen, evalueren en verbeteren;
 • relaties met klanten, leveranciers en verkopers te onderhouden;
 • u te registreren bij en het beheer uit te voeren van onze loyaliteits- en andere beloningsprogramma's op uw verzoek;
 • aanbod en klantenservice te verbeteren;
 • uw product- en servicevoorkeuren te identificeren;
 • u op de hoogte te brengen van nieuwe producten, diensten, functies, promoties, evenementen en speciale aanbiedingen in verband met TJX die u volgens ons waardevol zult vinden, en;
 • uw deelname aan promoties, prijsvragen en sweepstakes te beheren.

Wanneer we een contract met u hebben afgesloten, verwerken we uw persoonlijke informatie voor zover dit nodig is voor de uitvoering van dit contract. Hieronder valt het volgende:

 • zakelijke transacties en gerelateerde activiteiten verwerken; en
 • onze goederen en diensten leveren.

Daarnaast kunnen we de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken om onszelf te beschermen tegen fraude, claims en andere vormen van aansprakelijkheid en deze te voorkomen, om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, normen die gelden binnen de branche en onze beleidsregels en voorwaarden en om deze af te dwingen. We gebruiken persoonlijke informatie voor deze doeleinden wanneer het nodig is om onze wettelijke rechten te beschermen, uit te oefenen of verdedigen, of wanneer dit van ons wordt vereist door een wet die op ons van toepassing is. Hieronder valt het volgende:

 • Het verifiëren van uw identiteit in bepaalde gevallen (zoals wanneer u artikelen retourneert of een terugbetaling aanvraagt) uw identiteit te verifiëren;
 • te voldoen aan eventuele juridische en/of regelgevende vereisten; en
 • onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen voorkomen en om risico te minimaliseren.

Als we van plan zijn om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt te gebruiken voor andere doeleinden dan welke hierboven worden beschreven, informeren we u over die verwerking op het moment dat de gegevens worden verzameld.

INFORMATIE DELEN MET DERDE PARTIJEN

Wij zullen informatie die we over u verzamelen en bewaren niet verkopen, anderszins openbaar maken of delen, tenzij zoals beschreven in deze privacyverklaring.
 

We delen persoonlijke informatie met derden die namens ons services uitvoeren. We gebruiken derden voor het hosten van onze websites of mobiele apps, het runnen van bepaalde functies ervan, het verzenden van e-mails, het printen of verzenden van mailings, het uitvoeren van onze sweepstakes, prijsvragen of andere promoties, het uitvoeren van klantenonderzoek, het autoriseren en verwerken van uw betalingen, het beheren en analyseren van gegevens en de effectiviteit van onze advertenties, het bieden van klantondersteuning, het afhandelen van claims, het voorkomen van fraude, het beschermen van onze eigendommen en het uitvoeren van bestellingen. Deze derden krijgen van ons geen toestemming om de informatie te gebruiken of openbaar te maken behalve zoals noodzakelijk voor het uitvoeren van services namens ons of om aan juridische vereisten te voldoen.  Alle persoonlijke informatie die wij delen met dergelijke derden wordt beschermd zoals hieronder beschreven.

Met inachtneming van toepasselijke wetgeving delen we mogelijk ook de persoonlijke informatie die we verkrijgen met onze gelieerde bedrijven, dochterondernemingen en andere groepsmaatschappijen voor de doeleinden die in de vorige paragraaf staan beschreven. Als we uw persoonlijke informatie met dergelijke entiteiten delen, zullen we waarborgen dat er een voldoende mate van bescherming wordt gehanteerd om uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te beschermen.

We maken mogelijk ook informatie over u openbaar: (i) als we hiertoe worden verplicht door een wet, een voorschrift of gerechtelijke vervolging (zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding) inclusief wetmatige verzoeken door openbare instanties om te voldoen aan de vereisten voor nationale veiligheid of wetshandhaving; (ii) als reactie op verzoeken door overheidsinstanties, zoals instanties die de wet handhaven; (iii) ten behoeve van of in verband met gerechtelijke procedures of anderszins ten behoeve van het bepalen, uitoefenen of verdedigen van onze juridische rechten; of (iv) wanneer we geloven dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of werkelijke illegale activiteiten. 

We behouden het recht voor om eventuele informatie die we over u hebben over te dragen in het geval dat we ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie), maar alleen als we eerst redelijke stappen hebben genomen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw informatie te waarborgen.

ZO BESCHERMEN WE UW INFORMATIE

We gebruiken gepaste technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonlijke informatie tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, verandering, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. We kunnen echter niet de doeltreffendheid van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Serviceproviders die mogelijk toegang tot uw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens niet voor enige andere doeleind gebruiken. 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze websites bevatten mogelijk links naar andere websites van derden voor uw gemak en informatie. Deze websites werken mogelijk onafhankelijk van ons.  Gelinkte websites hebben mogelijk hun eigen privacybeleid of -verklaringen, en we raden u ten zeerste aan die te lezen als u een gelinkte website of gelinkte applicaties bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de privacypraktijken van enige website of applicatie die niet aan ons is gelieerd.

BEWAREN VAN UW INFORMATIE

We nemen redelijke maatregelen om te zorgen dat de informatie die we verwerken, betrouwbaar is voor het bedoelde gebruik ervan, nauwkeurig, up-to-date en compleet is, en wordt beperkt tot de informatie die benodigd is voor het uitvoeren van verwerking voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring. We bewaren uw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor we deze verzamelen te bereiken, behalve indien anderszins wettelijk is vereist.  

GEGEVENSOVERDRACHT
 

We kunnen de informatie die we over u verzamelen overdragen naar en bewaren in landen anders dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld, inclusief de Verenigde Staten en andere bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming als het land waarin u de informatie hebt verstrekt. Wanneer we uw informatie naar andere landen overdragen, zullen we de informatie beschermen zoals beschreven in deze privacyverklaring en voldoen aan toepasselijke juridische vereisten die voorzien in adequate bescherming voor de overdracht van informatie naar landen buiten de EER. Hieronder valt ook het aangaan van EU-standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie met de ontvangers van gegevens of ervoor zorgen dat de ontvanger van de gegevens bindende bedrijfsregels heeft geïmplementeerd. Als u een kopie wilt ontvangen van de veiligheidsmaatregelen die door ons zijn ingesteld, neemt u contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Merk op dat mensen in Polen het recht hebben om bezwaar te maken tegen gegevensoverdrachten naar andere gegevensbeheerentiteiten binnen de TJX-groep.

UW RECHTEN

Volgens de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw informatie.  U hebt mogelijk het recht om toegang tot de informatie die we over u bewaren aan te vragen, bevestiging te verkrijgen of er al dan niet informatie met betrekking tot u bestaat, te worden geïnformeerd over de inhoud en bron van dergelijke informatie en de nauwkeurigheid ervan te controleren. Bovendien hebt u met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving het recht tot het corrigeren, bijwerken, wissen, beperken of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw informatie die door ons wordt opgeslagen.

Daarnaast hebt u, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, het recht om een kopie van uw persoonlijke informatie te ontvangen in een gestructureerde, veel gebruikte, machinaal leesbare indeling, evenals het recht om die persoonlijke informatie naar een andere organisatie te laten verzenden.

Als u van gedachten verandert en niet langer marketingcommunicaties van ons wilt ontvangen, hebt u het recht om te verzoeken dat we het verzenden van marketingcommunicaties, per e-mail of anderszins, aan u stopzetten. U kunt dit doen door:

 • het/de relevante vak(ken) aan te vinken op een formulier dat we mogelijk gebruiken om informatie van u te verzamelen;
 • op de link voor het opzeggen van het abonnement in een van onze e-mails voor marketing te klikken; of
 • anderszins aan te vragen dat we uw informatie niet voor marketingdoeleinden verwerken.

U kunt eventuele aan ons gegeven toestemming te allen tijde en gratis intrekken, maar als u dat doet, kunt u mogelijk niet langer van onze services profiteren.

Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht of verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacypraktijken, neemt u per e-mail contact op met onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) via data_protection@tjxeurope.com of schrijft u ons op het volgend adres:

Data Protection Officer
TJX Europe
73 Clarendon Road 
Watford 
WD17 1TX
Verenigd Koninkrijk

 

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, nemen we mogelijk stappen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang tot de informatie wordt verleend.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u ook een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in uw eigen land.

UPDATES VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt om wijzigingen in de verwerking van uw informatie en privacypraktijken op te nemen.  We zullen een prominente kennisgeving op elk van de toepasselijke websites publiceren om u op de hoogte te brengen van eventuele significante wijzigingen in onze privacyverklaring en bovenaan de privacyverklaring aanduiden wanneer deze het meest recent werd bijgewerkt.

 

 

TJX Europe Cookiebeleid

Ingangsdatum: Oktober 2020

De TJX Companies, Inc. en haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'TJX', 'wij', 'we', 'ons of 'onze') runnen onze winkels, websites en mobiele apps. Bepaalde informatie wordt automatisch verzameld wanneer u ons bezoekt, zoals hoeveel gebruikers onze websites hebben bezocht en welke pagina's werden bekeken. We verzamelen deze informatie met verschillende middelen, zoals 'cookies', 'webbakens' en IP-adressen, zoals beschreven in dit beleid.

 

Welke TJX-entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van uw informatie (de 'gegevensbeheerder') hangt af van de locatie waar u zich bevindt. Zie Bijlage A voor informatie over de gegevensbeheerders. Merk op dat T.K. Maxx en Homesense handelsnamen van de gegevensbeheerders zijn.

COOKIES

Net als veel bedrijven gebruiken onze websites mogelijk 'cookies'. Cookies zijn stukjes tekst die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. We gebruiken mogelijk cookies om ons bijvoorbeeld te vertellen of u ons eerder hebt bezocht of een nieuwe bezoeker bent en om ons te helpen kenmerken van de site te identificeren die u het meest interessant vindt. Cookies verbeteren mogelijk uw online ervaring door uw voorkeuren tijdens het bezoeken van een specifieke site op te slaan.

Bepaalde pagina's op onze websites bevatten mogelijk 'webbakens' (ook bekend als internettags, pixeltags en doorzichtige GIF's). Deze webbakens stellen derden in staat informatie te verkrijgen zoals het IP-adres van de computer die de pagina waarop het baken verschijnt downloadde, de URL van de pagina waarop het baken verschijnt, het tijdstip waarop de pagina met het baken werd bekeken, het type browser dat gebruikt werd om de pagina te bekijken en de informatie in cookies ingesteld door de derde partij.

IP-ADRESSEN

Een IP-adres is een unieke identificatie die bepaalde elektronische apparaten gebruiken om elkaar op het internet te identificeren en met elkaar te communiceren. Wanneer u onze websites bezoekt, zien we mogelijk het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om een verbinding met het internet tot stand te brengen. We gebruiken deze informatie voor het bepalen van de algemene fysieke locatie van het apparaat en om te begrijpen uit welke geografische regio's de bezoekers van onze website komen. We gebruiken deze informatie mogelijk ook voor het verbeteren van onze websites.

CATEGORIEËN VAN COOKIES EN ANDERE GEAUTOMATISEERDE TECHNOLOGIEËN

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

Cookies worden gebruikt met uw toestemming en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  Om uw voorkeuren met betrekking tot cookies en andere geautomatiseerde technologieën te beheren, verwijzen wij u naar de pagina hieronder waar u uw cookievoorkeuren kunt instellen. Merk echter wel op dat u Strikt noodzakelijke cookies niet kunt uitschakelen omdat die noodzakelijk zijn voor het juist functioneren van onze website.

Naast de pagina met cookievoorkeuren, kunt u bepaalde cookies van derden ook beheren door te gaan naar aboutads.info/choices/ en youronlinechoices.eu/.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen over onze informatiepraktijken hebt, neemt u per e-mail contact met ons op met onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) via data_protection@tjxeurope.com of schrijft u ons op het volgende adres:

Data Protection Officer
TJX Europe
73 Clarendon Road 
Watford 
WD17 1TX
Verenigd Koninkrijk

 

 

Bijlage A

TJX-entiteiten

 1. TJX UK, opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 03094828 en geregistreerd kantoor te 73 Clarendon Road Watford WD17 1TX, Verenigd Koninkrijk.
 2. TJX IRELAND UNLIMITED COMPANY, opgericht en geregistreerd in Ierland met bedrijfsnummer 316341 en geregistreerd kantoor te 12 Northbrook Road, Ranelagh, Dublin 6, Ierland.
 3. TJX DISTRIBUTION LTD. & CO. KG, opgericht en geregistreerd in Duitsland met bedrijfsnummer HRA 23488 en geregistreerd kantoor te Peter-Müller-Strasse 18, 40468 Düsseldorf, Duitsland.
 4. TJX DEUTSCHLAND LTD & CO KG, opgericht en geregistreerd in Duitsland met bedrijfsnummer HR A 19118 en geregistreerd kantoor te Peter-Müller-Strasse18, 40468 Düsseldorf, Duitsland.
 5. TJX EUROPEAN DISTRIBUTION SP. Z.O.O., opgericht en geregistreerd in Polen en geregistreerd bij de arrondissementsrechtbank voor Warschau, XII Commerciële Divisie van de Nationale Griffie met KRS 0000329221, NIP: 7010180875, REGON 141840956, BDO 000104218, aandelenkapitaal: 8 050 000 PLN geregistreerd kantoor te Chmielna 19, 00-021 Warschau, Polen.
 6. TJX POLAND SP Z.O.O, opgericht en geregistreerd in Polen en geregistreerd bij de arrondissementsrechtbank voor Warschau, XII Commerciële Divisie van de Nationale Griffie met KRS: 0000329191, NIP: 7010180987, REGON 141840908, BDO 000010230, aandelenkapitaal: 35 000 000 PLN geregistreerd kantoor te Chmielna 19, 00-021 Warschau, Polen.
 7. TJX EUROPE BUYING GROUP LIMITED, opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 06846443 en geregistreerd kantoor te 73 Clarendon Road Watford WD17 1TX, Verenigd Koninkrijk.
 8. JUSY MEAZZA BUYING COMPANY S.R.L., opgericht en geregistreerd in Italië met bedrijfsnummer 05956200488 en waarvan het kantooradres Via Vespasiano da Bisticci 4/6, 50136 Florence, Italië is en waarvan het adres van de geregistreerde agent Lungarno Guicciardini n. 21, 50100 Florence, Italië is.
 9. TJX NEDERLAND B.V., opgericht en geregistreerd in Nederland met bedrijfsnummer 62425102 en met als geregistreerd kantoor te Hogehilweg 17, 4e verdieping, 1101 CB, Amsterdam, Nederland (“TJX Netherlands”).
 10. TJX ÖSTERREICH LTD. & CO. KG, opgericht en geregistreerd in Oostenrijk met bedrijfsnummer FN 417129 a. en met als geregistreerd kantoor te Nordring 2-10/9, 2334 Vösendorf, Oostenrijk (“TJX Austria”).

Dol op topmerken, maar dan voor een prikkie?

Bij ons kun je altijd weer op schattenjacht met een steeds veranderend aanbod van de leukste
en mooiste kleding voor dames, heren en kinderen, beauty-artikelen, schoenen, accessoires en homeware. Creëer je eigen stijl voor een prikkie. Verbluffend lage TK Maxx prijzen
en meerdere leveringen per week betekenen maar één ding: elke week weer onvoorstelbare mogelijkheden om eindeloos te shoppen. We hebben TK Maxx winkels in alle winstreken van ons land.

Kom zo vaak mogelijk terug en beleef een heleboel plezier als je op schattenjacht gaat. Want bij ons vind je je nieuwe lievelingsspulletjes.
Vind je winkel >