Algemene voorwaarden

Laatste update: 12/12/2019

TJX Nederland B.V. ("TK Maxx"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [62425102], statutair gevestigd te Hogehilweg 17, 1101 CB, Amsterdam, Nederland met e-mail adres info@tkmaxx.nl

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en uw gebruik van deze website, alsmede de op deze website te koop aangeboden goederen en diensten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden en met onze richtlijnen voor gegevensbescherming.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door TK Maxx worden gewijzigd. In de aanhef van deze voorwaarden ziet u de datum van de meest recente wijziging van de voorwaarden. Door gebruik te maken van de website na de hierboven genoemde datum gaat u akkoord met de toekomstige versies van deze voorwaarden. 

INHOUD

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Voorwaarden voor deze website

U mag alleen gebruik maken van de content die toegankelijk is op de website www.tkmaxx.nl in overeenstemming met deze voorwaarden en ten behoeve van wettelijk geoorloofde doeleinden. Dit houdt tevens in dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving in Nederland, alsmede in de landen van waaruit u toegang tot deze website heeft, zult naleven.

Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat u:

 • waarheidsgetrouwe, juiste, actuele, complete en niet-misleidende informatie in het registratieformulier of ten aanzien van een andere redelijke vraag van TK Maxx verstrekt; 
 • geen ongeoorloofde, verkeerde of frauduleuze details verstrekt;
 • geen informatie op de website verstrekt of op andere wijze informatie overdraagt of verspreidt, welke schadelijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, nadelig, illegaal, racistisch of op andere wijze strijdig met de wet of de goede zeden kan zijn; en
 • geen content van de website waarmee de eigendomsrechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten, worden geschonden, verspreidt of overdraagt of anderszins beschikbaar maakt.

RICHTLIJNEN GEGEVENSBESCHERMING

Als door ons aan u een gebruikersnaam, een wachtwoord of andere informatie is toegekend, is het uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ten aanzien van dergelijke informatie vertrouwelijkheid te betrachten en deze informatie niet door te geven aan derden. TK Maxx behoudt zich het recht voor om een gebruikersnaam of een door u gekozen of een aan u door TK Maxx toegekend wachtwoord te blokkeren als TK Maxx van mening is dat u deze voorwaarden heeft geschonden.

U bent verantwoordelijk voor uw toegang tot deze website. Het is eveneens uw verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat alle personen die deze website via uw internetverbinding gebruiken, bekend zijn met deze voorwaarden en deze naleven.

TK Maxx is niet aansprakelijk voor verliezen en/of schade ten gevolge van een (D)DoS-aanval, een virus dan wel andere schadelijke gevolgen voor uw computersysteem, als gevolg waarvan uw computersysteem, computerprogramma's, data of andere beschermde content besmet raakt, die het gevolg zijn van het gebruik van deze website of van het downloaden van content van deze website. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van content van websites waarvan wij een hyperlink op deze website hebben geplaatst. 

Toegang tot deze website wordt slechts gedurende een beperkte periode verleend. Omdat het gebruik van deze website gratis is, behouden wij ons het recht voor :

 • de service zonder voorafgaande kennisgeving te staken of te wijzigen;
 •  toegang tot gedeelten van de website of tot de gehele website te blokkeren;
 • de aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk te staken;
 • artikelen, vacatures of verkoopacties van de website te verwijderen;
 • uw registratie en/of uw account zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen;
 • illegaal gedrag te melden aan de (met handhavingstaken belaste) bevoegde instanties of uw identiteit bekend te maken; en
 • toegang tot de website te weigeren, als wij redenen hebben om aan te nemen dat u zich niet aan de voorwaarden van onze richtlijnen voor gegevensbescherming heeft gehouden. Wij kunnen een dergelijke beslissing naar eigen inzicht nemen.

VOORWAARDEN VOOR DE CONTENT VAN DE WEBSITE EN HET GEBRUIK DAARVAN

Hyperlinks naar deze website

Een hyperlink naar deze website is overeenkomstig de volgende richtlijnen toegestaan. We behouden ons het recht voor om onze toestemming voor een hyperlink in te trekken als wij van mening zijn dat de volgende richtlijnen niet worden nageleefd:

 • het linken naar onze website moet zodanig gebeuren dat geen schade wordt toegebracht aan onze goede naam en dat geen misbruik wordt gemaakt van onze goede naam; en
 • de hyperlink mag niet de indruk wekken dat er sprake is van een speciale zakelijke relatie met TK Maxx, of van onze toestemming of goedkeuring, als dit niet het geval is. 

Hyperlinks naar andere websites

Op onze website kunnen hyperlinks staan naar websites die niet van TK Maxx zijn of die niet door TK Maxx worden beheerd. Het plaatsen van dergelijke hyperlinks betekent niet dat wij deze websites aanbevelen of de content van deze websites goedkeuren. Het betekent ook niet dat wij deze websites als websites van TK Maxx beschouwen. TK Maxx verstrekt dergelijke hyperlinks uitsluitend als een bijkomende service. TK Maxx is niet verantwoordelijk voor de delen van de websites, waaronder de verstrekte informatie, waarnaar met een hyperlink wordt verwezen. U dient uzelf op de hoogte te brengen van de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensbescherming van de website waar de hyperlink naar verwijst. 

Op onze website kunnen hyperlinks naar andere websites staan die door TK Maxx worden beheerd. Wij adviseren u om kennis te nemen van alle informatie van juridische aard, alle bepalingen betreffende gegevensbescherming en veiligheidsaspecten van alle dergelijke websites waarnaar de hyperlink verwijst, aangezien de voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensbescherming van deze websites kunnen verschillen van die van ons. 

Auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk anderszins aangegeven, zijn alle afbeeldingen, figuren, ontwerpen (waaronder alle productontwerpen), grafische voorstellingen, symbolen, foto's, teksten, geluidsclips, videoclips en overige content die onderdeel uitmaakt van de opbouw en inrichting van de website, alsmede de website als geheel (gezamenlijk: "Content"), onderworpen aan het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten als naburige rechten en/of andere intellectuele eigendomswetten of licenties waaronder exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten,  die wereldwijde rechten, eigendomsrechten en rechten eigendom zijn van TK Maxx, de TJX Group of haar leveranciers, dan wel door hen in licentie worden gegeven of anderszins door hen worden gebruikt. De op deze website gebruikte software is eigendom van TK Maxx, de TJX Group, haar leveranciers of van leveranciers van derden en wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. 

U bent gebonden aan de volgende richtlijnen voor het gebruik van deze website:

 • u mag een kopie van één of meerdere pagina's met fragmenten van de website en de op de website geplaatste content afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik en u mag de kopie onder de aandacht brengen van iemand anders binnen uw bedrijf;
 • het is u niet toegestaan om geprinte of digitale kopieën van de content die u heeft geprint of gedownload te bewerken, noch is het u toegestaan om afbeeldingen, foto's, video- of geluidsfragmenten of grafische voorstellingen los van de bijbehorende tekst te gebruiken;
 • onze status (of de status van de genoemde personen die een dergelijk artikel hebben geleverd) als auteurs van de content van de website dient te allen tijde te worden erkend;
 • u mag onderdelen van de content op de website niet voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij wij of onze licentieverlener u daartoe een licentie hebben/heeft verstrekt; en
 • als u delen van de website afdrukt, kopieert of download en daarmee deze voorwaarden schendt, wordt uw recht op het gebruik van de website onmiddellijk beëindigd en dient u alle door u gemaakte kopieën van de content ofwel te retourneren aan TK Maxx of te vernietigen.

Content en het uploaden daarvan op onze website

Los van persoonlijke gegevens waarop onze richtlijnen voor gegevensbescherming van toepassing zijn, is en blijft alle originele content zoals artikelen, printopmaak, computercodes, product- of marketingideeën of andere bijdragen, die door TK Maxx op de website worden geplaatst of aangeboden (gezamenlijk: "TK Maxx Content"), eigendom van TK Maxx. U verleent ons het recht om artikelen, commentaren, blogs, reacties, vragen en ideeën die u ons verstrekt of toestuurt met het oog op het beoordelen van diensten of producten of die u ons op een andere wijze aanbiedt (content van gebruikers, hierna: "Gebruikers Content") te gebruiken.

U staat er voor in dat u de rechten in verband met de Gebruikers Content overeenkomstig deze voorwaarden kunt verlenen. U vrijwaart ons voor alle schade voortvloeiende uit uw eventuele schending van deze garantie. Alle dergelijke rechten berusten daarom uitsluitend bij TK Maxx. Het is TK Maxx toegestaan om Gebruikers Content te gebruiken met het oog op het beoordelen van diensten en producten, om de Gebruikers Content beschikbaar te maken, de daarop gebaseerde werken te vervaardigen of de Gebruikers Content bekend te maken, te verspreiden, te publiceren en/of in het openbaar te vertonen. Daarnaast is TK Maxx niet verplicht om de Gebruikers Content vertrouwelijk te behandelen, vergoedingen of licentievergoedingen aan de Gebruiker te betalen of de desbetreffende gebruikers in verband met dergelijke Gebruikers Content te noemen. TK Maxx is niet verplicht de Gebruikers Content te gebruiken, terug te geven aan de Gebruiker of te onderzoeken.

TK Maxx is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of de juistheid van de Gebruikers Content die u of andere gebruikers op deze website publiceert/publiceren.

WETTELIJKE BEPALINGEN

Uitsluiting van garantie

Deze website en de content daarvan, de op de website getoonde content, de op deze website verstrekte informatie en de software van deze website worden kosteloos verstrekt op een "as is" en "als beschikbaar" basis . Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij garanties, voorwaarden, bedingen of waarborgen uit ten aanzien van de waarheidsgetrouwheid van de content en/of de verstrekte informatie en/of de op deze website gebruikte software. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Via deze website biedt TK Maxx kosteloos toegang tot informatie. TK Maxx heeft alle zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de content van deze website. Tegen de achtergrond van de grote hoeveelheid gegevens alsmede de bestaande veiligheidsrisico's op het internet is het onmogelijk om alle vergissingen, schendingen door derden of fouten geheel te voorkomen. Het is dus niet uitgesloten dat sommige content niet up-to-date, volledig of juist is. TK Maxx is niet aansprakelijk voor het up-to-date zijn, de volledigheid en de juistheid van de content verstrekt op deze website. Mocht u een fout ontdekken, dan kunt u ons daarvan in kennis stellen via service@tkmaxx.nl. Wij zullen ons best doen de fout te verwijderen.

Schadeloosstelling

U stelt TK Maxx schadeloos voor alle schade en kosten (waaronder advocaatkosten) die het gevolg zijn van het aan uw zijde niet nakomen van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil dat voortvloeit uit of in verband met deze voorwaarden ontstaat, wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Gehele Overeenkomst

De voorwaarden en het ruilbeleid van TK Maxx vormen de gehele overeenkomst tussen TK Maxx en u en komen in de plaats van alle eerdere of huidige overeenkomsten tussen u en TK Maxx. 

RUILBELEID BIJ TKMAXX

Als u een artikel binnen 28 dagen terugbrengt met een kassabon als aankoopbewijs, kunt u het ruilen of krijgt u uw geld terug. Het artikel mag niet zijn gebruikt en moet in oorspronkelijke staat zijn, inclusief verpakking en prijskaartje. Oorbellen, piercings en cadeaukaarten mogen niet worden geretourneerd. Als u met een creditcard of bankpas heeft betaald, wordt het geld teruggestort op de kaart waarmee u uw aankoop heeft gedaan. Als u met een cadeaukaart heeft betaald, krijgt u een nieuwe cadeaukaart met het bedrag dat u terugkrijgt als saldo. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

CADEAUKAARTEN

Algemene voorwaarden voor gebruik

TK Maxx cadeaukaarten kunnen in TK Maxx winkels gebruikt worden. Een cadeaukaart kan alleen gebruikt worden in het land waarin deze gekocht is.

Er zijn twee soorten cadeaukaarten. Een cadeaukaart met een open bedrag blijft openstaan. Er kunnen altijd extra bedragen aan toegevoegd worden tot een maximale waarde van € 999,99. Een cadeaukaart met een specifiek bedrag heeft een vast bedrag bij aankoop dat niet kan worden verhoogd. U kunt het altijd in de winkel vragen als u niet zeker weet welk soort cadeaukaart u heeft.

Cadeaukaarten kunnen alleen gebruikt worden voor de aankoop van handelswaar in de winkel. Er kunnen maximaal vijf cadeaukaarten gebruikt worden voor één transactie. Een cadeaukaart die in de winkel gekocht is, kan niet worden teruggebracht of worden ingeruild voor contant geld.

De houder van de cadeaukaart is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de cadeaukaart. Een verloren, gestolen of beschadigde kaart wordt niet vervangen.

Aankopen zullen van het totaalsaldo van de cadeaukaart worden afgetrokken totdat het saldo op de cadeaukaart nul is. Wij geven geen wisselgeld; het resterend saldo blijft op de cadeaukaart staan en kan gebruikt worden voor toekomstige aankopen. Als de aankoopprijs hoger is dan het bedrag dat beschikbaar is op de cadeaukaart, kan de rest van het bedrag betaald worden via een andere geaccepteerde betaalmethode. U kunt uw saldo in de winkel of online op www.tkmaxx.nl controleren.

Indien u iets met de cadeaukaart koopt en dit terugbrengt overeenkomstig het TK Maxx retourbeleid, zal het aankoopbedrag weer aan het saldo op de cadeaukaart worden toegevoegd. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Bekijk ons volledige retourbeleid door hier te klikken.

Het bedrag dat op uw cadeaukaart staat, wordt niet gedekt door het depositogarantiestelsel.

Aanvullende voorwaarden voor cadeaukaarten die online gekocht zijn

Kijk voor de volledige algemene voorwaarden voor cadeaukaarten die online gekocht zijn op onze cadeaukaart-bestel pagina.

ALGEMENE VOORWAARDEN TK MAXX NIEUW JAAR 2022 SOCIAL ACTIE

Organisator: TJX Nederland B.V. Hogehilweg 17, 4de etage, 1101 CB Amsterdam, Nederland. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de door Organisator georganiseerde promotionele acties op Instagram en Facebook (“Actie”).

 1. Aan deze Actie kunnen inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder en die voldoen aan deze Algemene Voorwaarden deelnemen. Van deelname uitgesloten zijn werknemers van de Organisator, zijn agenten en andere personen die bij de organisatie van deze Actie zijn betrokken.
 2. Het doen van aankopen bij Organisator is niet verplicht, maar een internetverbinding en een geldig Instagram- en/of Facebook-account zijn wel noodzakelijk. 
 3. Actieperiode: Deelname is mogelijk van 10:00 uur (MET) op 27 januari 2022 t/m 23:59 uur (MET) op 31 januari 2022 ("Actieperiode").
 4. Deelname aan de Actie is als volgt mogelijk:
        
  a. Meld je aan op je Instagram-account (of creëer er gratis een) en plaats een reactie
            onder het Actiebericht
                 OF
        b. Meld je aan op je Facebook-account (of creëer er gratis een) en plaats een reactie
            onder het Actiebericht
 5. Op Instagram en Facebook wordt tijdens de Actieperiode eenmaal een Actiebericht geplaatst ("Actiebericht"). Inzendingen worden samengevoegd van beide platforms (Instagram en Facebook). Maximaal 1 inzending per Actiebericht per social media-account gedurende de Actieperiode. Maximaal 1 prijs per persoon. Gedurende de gehele Actieperiode kan via beide Actieberichten meegespeeld worden.
 6. De Prijs: Er zullen in totaal 10 winnaars zijn. De 10 winnaars winnen elk 1 TK Maxx cadeaukaart t.w.v. €25 ("Prijs").
 7. Aanvullende deelname- en prijsgegevens en voorwaarden:
  1. Inzendingen zijn alleen toegestaan in het Nederlands of Engels.
  2. Je mag geen inhoud toevoegen die lasterlijk, kwaadaardig, onfatsoenlijk is of andere ongepaste inhoud bevat, waaronder taalgebruik of beelden van seksistische of racistische aard.
  3. Je mag agressief of asociaal gedrag niet goedkeuren of aanmoedigen en geen aanstoot geven op grond van godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, nuditeit, invaliditeit of leeftijd;
  4. Je mag geen inhoud toevoegen die inbreuk maakt op de rechten van derden of deze schendt, inclusief maar niet beperkt tot eigendom, auteursrechten, handelsmerken, patenten, logo's, licentierechten, rechten van openbaarheid of privacy, of enige andere intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van die van de Organisator;
  5. Er wordt geen bedrag in contanten uitbetaald als niet de volledige waarde van de TK Maxx cadeaukaart wordt ingewisseld. TK Maxx cadeaukaarten zijn onderworpen aan hun eigen Algemene voorwaarden, die te raadplegen zijn op: https://www.tkmaxx.nl/algemene-voorwaarden#CADEAUKAARTEN.
  6. De Prijs is een fysieke cadeaukaart die naar de winnaar wordt verzonden uitsluitend voor gebruik in een winkel van TK Maxx in Nederland. 
 8. Kiezen van de winnaars: De winnaars worden willekeurig en op onafhankelijke wijze geselecteerd uit alle geldige inzendingen die gedurende de Actieperiode voor het Actiebericht zijn ontvangen, wat resulteert in 10 winnaars in totaal. De winnaars zullen binnen 5 werkdagen na het einde van de Actieperiode op willekeurige wijze worden getrokken uit de inzendingen.
 9. Kennisgeving aan de winnaars: Binnen 5 werkdagen nadat een winnaar is gekozen wordt er contact opgenomen met de winnaar via de social media-account die voor deelname is gebruikt. Vervolgens moeten de winnaars binnen 14 dagen na het eerste contact reageren om te bevestigen dat zij de Prijs willen en mogen ontvangen. In het geval dat een winnaar niet binnen 14 dagen reageert op het eerste contact, behoudt de Organisator zich het recht voor om de winnaar te diskwalificeren. Als de winnaar wordt gediskwalificeerd, komt zijn of haar aanspraak op de Prijs te vervallen en behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan een reservewinnaar toe te kennen die op dezelfde wijze wordt geselecteerd zoals hierboven in artikel 8 beschreven. De reservewinnaar zal op de wijze zoals beschreven in dit artikel 9 worden beanerd. Indien ook de reserverwinnaar niet binnen 14 dagen reageert behoudt de Organisator zich het recht om de reservewinnaar te diskwalificeren. In dat geval komt zijn of haar aanspraak op de Prijs te vervallen en kan de Organisator de Prijs laten vervallen.
 10. Acceptatie van de Prijs: Er wordt binnen 28 dagen na acceptatie van de Prijs contact opgenomen met de winnaar om de bezorging van de Prijs te regelen. In het onwaarschijnlijke geval dat een prijs niet binnen 28 dagen na acceptatie van de Prijs is bezorgd, heeft de winnaar nog eens 28 dagen de tijd om de Organisator daarover te informeren door een e-mail te sturen naar: chantelle.hofland@ogilvy.com. In het geval dat de winnaar de Organisator niet binnen deze tijdsperiode informeert, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs niet opnieuw uit te geven.
 11. Moderatie: De Organisator behoudt zich het recht voor inzendingen te verwerpen, die naar het redelijke oordeel van de Organisator:
  1. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden
  2. inhoud bevatten die beledigend, obsceen, seksueel, vernederend, lasterlijk, gewelddadig, grof, treiterend, bedreigend of aanstootgevend is met betrekking tot ras, religie, afkomst of geslacht, die een negatieve voorstelling zou kunnen geven van de naam, reputatie of goodwill van de Organisator of merkpartners, of die op andere wijze ongeschikt is voor publicatie;
  3. merken van of verwijzingen naar merken van derden bevatten of verwijzen naar namen, logo's en/of handelsmerken van derden;
  4. een politieke agenda steunen.
 12. De Prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld en kan niet worden ingeruild voor enige andere vorm van compensatie. Indien om welke reden dan ook een onderdeel van de Prijs niet beschikbaar is, behoudt de Organisator zich het recht voor deze geheel naar eigen goeddunken door een andere prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen.
 13. In het geval dat de Actie niet zoals gepland kan worden uitgevoerd, om redenen zoals, maar niet beperkt tot, vervalsing, ongeoorloofde interventie, fraude, oneerlijk gedrag, technische storingen of andere oorzaken waarover de Organisator geen controle heeft en die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of juiste werking van deze Actie aantasten of in de weg staan, behoudt de Organisator zich het recht voor om elke persoon die het inzendingsproces heeft gemanipuleerd of niet voldoet aan deze Algemene voorwaarden te diskwalificeren en/of de Actie te annuleren, te wijzigen of op te schorten, of inzendingen ongeldig te verklaren.
 14. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor inzendingen die zoek raken of die vertraagd, corrupt, beschadigd, verkeerd bezorgd of onvolledig zijn, of die om welke technische reden, bezorgingsproblemen of andere reden dan ook niet bezorgd kunnen worden. Een bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als een bewijs van ontvangst. De Organisator kan de continue of beveiligde toegang tot Instagram of Facebook niet garanderen.
 15. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesteund, goedgekeurd of beheerd door en houdt op geen enkele wijze verband met Facebook of Instagram. Je begrijpt dat je je informatie doorgeeft aan de Organisator en niet aan Facebook of Instagram, en dat Instagram noch Facebook voor geen enkel element van deze Actie aansprakelijk is.
 16. De Organisator, samen met alle gelieerde instellingen en bedrijven, is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies (inclusief, zonder beperking, indirecte, speciale of gevolgschade of winstderving), kosten of schade geleden (als gevolg van de nalatigheid van een persoon of anderszins) in verband met deze Actie of het accepteren of gebruiken van de Prijs, met uitzondering van aansprakelijkheid die niet wettig uitgesloten kan worden.  Niets sluit de aansprakelijkheid van de Organisator uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid.
 17. Elke inzending moet direct afkomstig zijn van de persoon die deelneemt aan de Actie. Meerdere inzendingen tegelijk door bedrijven, consumentengroepen of derden worden niet geaccepteerd. Onvolledige of onleesbare inzendingen en inzendingen die zijn verstuurd met behulp van macro's of andere automatische deelnames, samen met inzendingen die niet volledig voldoen aan de criteria van deze Algemene voorwaarden, worden gediskwalificeerd en zullen niet meedingen naar de Prijs. Indien blijkt dat een deelnemer een computer of computers gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen, bijvoorbeeld door het gebruik van 'computerscript' of de 'brute force'-methode, waardoor de identiteit van de inzender wordt verborgen door IP-adressen te manipuleren, identiteiten gebruikt die niet zijn/haar eigen identiteit zijn of elke andere geautomatiseerde methode om het aantal inzendingen van de deelnemer te vergroten op een manier die niet overeenstemt met de regels van de Actie, zullen de inzendingen van deze deelnemer worden gediskwalificeerd en zal elke gewonnen Prijs komen te vervallen. Deelnemers mogen niet meedoen via anonieme e-maildiensten zoals, zonder beperking, GuerillaMail, Dispostable of Mailinator.
 18. De Organisator is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan zijn verplichtingen of de vertraagde uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van deze Algemene voorwaarden indien zich een handeling, weglating, evenement of omstandigheid voordoet als gevolg van (maar niet uitsluitend) een wereldwijde of regionale gezondheidscrisis, weersomstandigheden, brand, overstroming, staking, orkaan, industriële geschillen, oorlog, terroristische activiteiten, vijandigheden, politieke onrust, rellen, maatschappelijke tumult, epidemie, pandemie, hongersnood, plagen of andere natuurrampen en overmacht, of andere omstandigheden waar de Organisator redelijkerwijs geen controle over heeft.
 19. De Organisator mag de toekenning van een Prijs aan een deelnemer weigeren in gevallen van fraude, oneerlijk handelen, inbreuk of ongeschiktheid onder deze Algemene voorwaarden.
 20. Alle persoonsgegevens die voor de uitvoering van deze Actie zijn doorgegeven, zullen uitsluitend door de Organisator en/of door de Organisator aangestelde agent worden gebruikt in het kader van deze Actie, om te helpen bij het uitvoeren van de Actie namens de Organisator en het verschaffen van de Prijs. Ze worden niet aan derden doorgegeven voor andere doeleinden, tenzij hiervoor jouw toestemming is verkregen. Je persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de Organisator, dat je kunt raadplegen op: https://www.tkmaxx.nl/privacybeleid.
 21. Organisator zal gegevens van deelnemers delen ter uitvoering van de Actie met haar agent, Ogilvy Social.Lab Amsterdam. Organisator verplicht agent om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken conform haar instructies. Om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen verplicht Organisator de agent om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen te bescherming van de persoonsgegevens.
 22. Indien een bepaling in deze Algemene voorwaarden ongeldig, onrechtmatig of niet-uitvoerbaar wordt geacht, heeft dat geen invloed op of gevolgen voor de onverminderde toepassing en geldigheid van de overige bepalingen.
 23. In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Organisator.
 24. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 25. Voor vragen of opmerkingen over de Actie kan contact worden opgenomen met Organisator via chantelle.hofland@ogilvy.com
 26. Organisator behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen zonder dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens de deelnemers.
 27. Door deel te nemen aan deze Actie word je geacht deze Algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd en hieraan gebonden te zijn.
 28. In het geval er tegenstrijdigheden zijn tussen deze Algemene voorwaarden en de gegevens in promotiemateriaal, krijgen de gegevens in de Algemene voorwaarden voorrang.
 29. Deze Algemene voorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving en hun interpretatie en toepassing zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

Dol op topmerken, maar dan voor een prikkie?

Bij ons kun je altijd weer op schattenjacht met een steeds veranderend aanbod van de leukste
en mooiste kleding voor dames, heren en kinderen, beauty-artikelen, schoenen, accessoires en homeware. Creëer je eigen stijl voor een prikkie. Verbluffend lage TK Maxx prijzen
en meerdere leveringen per week betekenen maar één ding: elke week weer onvoorstelbare mogelijkheden om eindeloos te shoppen. 13 TK Maxx-winkels wachten op je.
Kom zo vaak mogelijk terug en beleef een heleboel plezier als je op schattenjacht gaat. Want bij ons vind je je nieuwe lievelingsspulletjes.

Vind je winkel >