Algemene voorwaarden

Laatste update: 21 oktober 2016

TJX Nederland B.V. ("TK Maxx"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [62425102], statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende  aan Strawinskylaan 411, WTC, Toren A, 4de etage, 1077 XX Amsterdam, Nederland met e-mail adres info@tkmaxx.nl

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en uw gebruik van deze website, alsmede de op deze website te koop aangeboden goederen en diensten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden en met onze richtlijnen voor gegevensbescherming.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door TK Maxx worden gewijzigd. In de aanhef van deze voorwaarden ziet u de datum van de meest recente wijziging van de voorwaarden. Door gebruik te maken van de website na de hierboven genoemde datum gaat u akkoord met de toekomstige versies van deze voorwaarden. 

INHOUD

 • VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE
 • RICHTLIJNEN GEGEVENSBESCHERMING
 • BEPALINGEN AANGAANDE DE CONTENT VAN DE WEBSITE EN HET GEBRUIK DAARVAN
 • WETTELIJKE BEPALINGEN
 • RUILBELEID VAN TK MAXX
 • WAARDEKAARTEN

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Voorwaarden voor deze website

U mag alleen gebruik maken van de content die toegankelijk is op de website www.tkmaxx.nl in overeenstemming met deze voorwaarden en ten behoeve van wettelijk geoorloofde doeleinden. Dit houdt tevens in dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving in Nederland, alsmede in de landen van waaruit u toegang tot deze website heeft, zult naleven.

Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat u:

 • waarheidsgetrouwe, juiste, actuele, complete en niet-misleidende informatie in het registratieformulier of ten aanzien van een andere redelijke vraag van TK Maxx verstrekt; 
 • geen ongeoorloofde, verkeerde of frauduleuze details verstrekt;
 • geen informatie op de website verstrekt of op andere wijze informatie overdraagt of verspreidt, welke schadelijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, nadelig, illegaal, racistisch of op andere wijze strijdig met de wet of de goede zeden kan zijn; en
 • geen content van de website waarmee de eigendomsrechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten, worden geschonden, verspreidt of overdraagt of anderszins beschikbaar maakt.

Als door ons aan u een gebruikersnaam, een wachtwoord of andere informatie is toegekend, is het uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ten aanzien van dergelijke informatie vertrouwelijkheid te betrachten en deze informatie niet door te geven aan derden. TK Maxx behoudt zich het recht voor om een gebruikersnaam of een door u gekozen of een aan u door TK Maxx toegekend wachtwoord te blokkeren als TK Maxx van mening is dat u deze voorwaarden heeft geschonden.

U bent verantwoordelijk voor uw toegang tot deze website. Het is eveneens uw verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat alle personen die deze website via uw internetverbinding gebruiken, bekend zijn met deze voorwaarden en deze naleven.

TK Maxx is niet aansprakelijk voor verliezen en/of schade ten gevolge van een (D)DoS-aanval, een virus dan wel andere schadelijke gevolgen voor uw computersysteem, als gevolg waarvan uw computersysteem, computerprogramma's, data of andere beschermde content besmet raakt, die het gevolg zijn van het gebruik van deze website of van het downloaden van content van deze website. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van content van websites waarvan wij een hyperlink op deze website hebben geplaatst. 

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Toegang tot deze website wordt slechts gedurende een beperkte periode verleend. Omdat het gebruik van deze website gratis is, behouden wij ons het recht voor :

 • de service zonder voorafgaande kennisgeving te staken of te wijzigen;
 •  toegang tot gedeelten van de website of tot de gehele website te blokkeren;
 • de aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk te staken;
 • artikelen, vacatures of verkoopacties van de website te verwijderen;
 • uw registratie en/of uw account zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen;
 • illegaal gedrag te melden aan de (met handhavingstaken belaste) bevoegde instanties of uw identiteit bekend te maken; en
 • toegang tot de website te weigeren, als wij redenen hebben om aan te nemen dat u zich niet aan de voorwaarden van onze richtlijnen voor gegevensbescherming heeft gehouden. Wij kunnen een dergelijke beslissing naar eigen inzicht nemen.

VOORWAARDEN VOOR DE CONTENT VAN DE WEBSITE EN HET GEBRUIK DAARVAN

Hyperlinks naar deze website

Een hyperlink naar deze website is overeenkomstig de volgende richtlijnen toegestaan. We behouden ons het recht voor om onze toestemming voor een hyperlink in te trekken als wij van mening zijn dat de volgende richtlijnen niet worden nageleefd:

 • het linken naar onze website moet zodanig gebeuren dat geen schade wordt toegebracht aan onze goede naam en dat geen misbruik wordt gemaakt van onze goede naam; en
 • de hyperlink mag niet de indruk wekken dat er sprake is van een speciale zakelijke relatie met TK Maxx, of van onze toestemming of goedkeuring, als dit niet het geval is. 

Hyperlinks naar andere websites

Op onze website kunnen hyperlinks staan naar websites die niet van TK Maxx zijn of die niet door TK Maxx worden beheerd. Het plaatsen van dergelijke hyperlinks betekent niet dat wij deze websites aanbevelen of de content van deze websites goedkeuren. Het betekent ook niet dat wij deze websites als websites van TK Maxx beschouwen. TK Maxx verstrekt dergelijke hyperlinks uitsluitend als een bijkomende service. TK Maxx is niet verantwoordelijk voor de delen van de websites, waaronder de verstrekte informatie, waarnaar met een hyperlink wordt verwezen. U dient uzelf op de hoogte te brengen van de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensbescherming van de website waar de hyperlink naar verwijst. 

Op onze website kunnen hyperlinks naar andere websites staan die door TK Maxx worden beheerd. Wij adviseren u om kennis te nemen van alle informatie van juridische aard, alle bepalingen betreffende gegevensbescherming en veiligheidsaspecten van alle dergelijke websites waarnaar de hyperlink verwijst, aangezien de voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensbescherming van deze websites kunnen verschillen van die van ons. 

Auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk anderszins aangegeven, zijn alle afbeeldingen, figuren, ontwerpen (waaronder alle productontwerpen), grafische voorstellingen, symbolen, foto's, teksten, geluidsclips, videoclips en overige content die onderdeel uitmaakt van de opbouw en inrichting van de website, alsmede de website als geheel (gezamenlijk: "Content"), onderworpen aan het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten als naburige rechten en/of andere intellectuele eigendomswetten of licenties waaronder exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten,  die wereldwijde rechten, eigendomsrechten en rechten eigendom zijn van TK Maxx, de TJX Group of haar leveranciers, dan wel door hen in licentie worden gegeven of anderszins door hen worden gebruikt. De op deze website gebruikte software is eigendom van TK Maxx, de TJX Group, haar leveranciers of van leveranciers van derden en wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. 

U bent gebonden aan de volgende richtlijnen voor het gebruik van deze website:

 • u mag een kopie van één of meerdere pagina's met fragmenten van de website en de op de website geplaatste content afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik en u mag de kopie onder de aandacht brengen van iemand anders binnen uw bedrijf;
 • het is u niet toegestaan om geprinte of digitale kopieën van de content die u heeft geprint of gedownload te bewerken, noch is het u toegestaan om afbeeldingen, foto's, video- of geluidsfragmenten of grafische voorstellingen los van de bijbehorende tekst te gebruiken;
 • onze status (of de status van de genoemde personen die een dergelijk artikel hebben geleverd) als auteurs van de content van de website dient te allen tijde te worden erkend;
 • u mag onderdelen van de content op de website niet voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij wij of onze licentieverlener u daartoe een licentie hebben/heeft verstrekt; en
 • als u delen van de website afdrukt, kopieert of download en daarmee deze voorwaarden schendt, wordt uw recht op het gebruik van de website onmiddellijk beëindigd en dient u alle door u gemaakte kopieën van de content ofwel te retourneren aan TK Maxx of te vernietigen.

Content en het uploaden daarvan op onze website

Los van persoonlijke gegevens waarop onze richtlijnen voor gegevensbescherming van toepassing zijn, is en blijft alle originele content zoals artikelen, printopmaak, computercodes, product- of marketingideeën of andere bijdragen, die door TK Maxx op de website worden geplaatst of aangeboden (gezamenlijk: "TK Maxx Content"), eigendom van TK Maxx. U verleent ons het recht om artikelen, commentaren, blogs, reacties, vragen en ideeën die u ons verstrekt of toestuurt met het oog op het beoordelen van diensten of producten of die u ons op een andere wijze aanbiedt (content van gebruikers, hierna: "Gebruikers Content") te gebruiken.

U staat er voor in dat u de rechten in verband met de Gebruikers Content overeenkomstig deze voorwaarden kunt verlenen. U vrijwaart ons voor alle schade voortvloeiende uit uw eventuele schending van deze garantie. Alle dergelijke rechten berusten daarom uitsluitend bij TK Maxx. Het is TK Maxx toegestaan om Gebruikers Content te gebruiken met het oog op het beoordelen van diensten en producten, om de Gebruikers Content beschikbaar te maken, de daarop gebaseerde werken te vervaardigen of de Gebruikers Content bekend te maken, te verspreiden, te publiceren en/of in het openbaar te vertonen. Daarnaast is TK Maxx niet verplicht om de Gebruikers Content vertrouwelijk te behandelen, vergoedingen of licentievergoedingen aan de Gebruiker te betalen of de desbetreffende gebruikers in verband met dergelijke Gebruikers Content te noemen. TK Maxx is niet verplicht de Gebruikers Content te gebruiken, terug te geven aan de Gebruiker of te onderzoeken.

TK Maxx is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of de juistheid van de Gebruikers Content die u of andere gebruikers op deze website publiceert/publiceren.

WETTELIJKE BEPALINGEN

Uitsluiting van garantie

Deze website en de content daarvan, de op de website getoonde content, de op deze website verstrekte informatie en de software van deze website worden kosteloos verstrekt op een "as is" en "als beschikbaar" basis . Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij garanties, voorwaarden, bedingen of waarborgen uit ten aanzien van de waarheidsgetrouwheid van de content en/of de verstrekte informatie en/of de op deze website gebruikte software. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Via deze website biedt TK Maxx kosteloos toegang tot informatie. TK Maxx heeft alle zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de content van deze website. Tegen de achtergrond van de grote hoeveelheid gegevens alsmede de bestaande veiligheidsrisico's op het internet is het onmogelijk om alle vergissingen, schendingen door derden of fouten geheel te voorkomen. Het is dus niet uitgesloten dat sommige content niet up-to-date, volledig of juist is. TK Maxx is niet aansprakelijk voor het up-to-date zijn, de volledigheid en de juistheid van de content verstrekt op deze website. Mocht u een fout ontdekken, dan kunt u ons daarvan in kennis stellen via service@tkmaxx.nl. Wij zullen ons best doen de fout te verwijderen.

Schadeloosstelling

U stelt TK Maxx schadeloos voor alle schade en kosten (waaronder advocaatkosten) die het gevolg zijn van het aan uw zijde niet nakomen van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil dat voortvloeit uit of in verband met deze voorwaarden ontstaat, wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Gehele Overeenkomst

De voorwaarden en het ruilbeleid van TK Maxx vormen de gehele overeenkomst tussen TK Maxx en u en komen in de plaats van alle eerdere of huidige overeenkomsten tussen u en TK Maxx. 

RUILBELEID BIJ TKMAXX

Als u een artikel binnen 28 dagen terugbrengt met een kassabon als aankoopbewijs, kunt u het ruilen of krijgt u uw geld terug. Het artikel mag niet zijn gebruikt en moet in oorspronkelijke staat zijn, inclusief verpakking en prijskaartje. Oorbellen, piercings en cadeaukaarten mogen niet worden geretourneerd. Als u met een creditcard of bankpas heeft betaald, wordt het geld teruggestort op de kaart waarmee u uw aankoop heeft gedaan. Als u met een cadeaukaart heeft betaald, krijgt u een nieuwe cadeaukaart met het bedrag dat u terugkrijgt als saldo. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

CADEAUKAARTEN

 

Algemene voorwaarden voor gebruik

TK Maxx cadeaukaarten kunnen in TK Maxx winkels gebruikt worden. Een cadeaukaart kan alleen gebruikt worden in het land waarin deze gekocht is.

Er zijn twee soorten cadeaukaarten. Een cadeaukaart met een open bedrag blijft openstaan. Er kunnen altijd extra bedragen aan toegevoegd worden tot een maximale waarde van € 999,99. Een cadeaukaart met een specifiek bedrag heeft een vast bedrag bij aankoop dat niet kan worden verhoogd. U kunt het altijd in de winkel vragen als u niet zeker weet welk soort cadeaukaart u heeft.

Cadeaukaarten kunnen alleen gebruikt worden voor de aankoop van handelswaar in de winkel. Er kunnen maximaal vijf cadeaukaarten gebruikt worden voor één transactie. Een cadeaukaart die in de winkel gekocht is, kan niet worden teruggebracht of worden ingeruild voor contant geld.

De houder van de cadeaukaart is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de cadeaukaart. Een verloren, gestolen of beschadigde kaart wordt niet vervangen.

Aankopen zullen van het totaalsaldo van de cadeaukaart worden afgetrokken totdat het saldo op de cadeaukaart nul is. Wij geven geen wisselgeld; het resterend saldo blijft op de cadeaukaart staan en kan gebruikt worden voor toekomstige aankopen. Als de aankoopprijs hoger is dan het bedrag dat beschikbaar is op de cadeaukaart, kan de rest van het bedrag betaald worden via een andere geaccepteerde betaalmethode. U kunt uw saldo in de winkel of online op www.tkmaxx.nl controleren.

Indien u iets met de cadeaukaart koopt en dit terugbrengt overeenkomstig het TK Maxx retourbeleid, zal het aankoopbedrag weer aan het saldo op de cadeaukaart worden toegevoegd. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Bekijk ons volledige retourbeleid door hier te klikken.

Het bedrag dat op uw cadeaukaart staat, wordt niet gedekt door het depositogarantiestelsel.

Aanvullende voorwaarden voor cadeaukaarten die online gekocht zijn

Kijk voor de volledige algemene voorwaarden voor cadeaukaarten die online gekocht zijn op onze cadeaukaart-bestel pagina.

 

ACTIEVOORWAARDEN "WIN EEN CADEAUKAART VIA FACEBOOK!"

 

Actievoorwaarden "Stylish Santa”

1.    Toepasselijkheid
1.1.    Deze actievoorwaarden (hierna: "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie "Stylish Santa" (hierna: "de Actie"). 
1.2.    De Actie wordt georganiseerd door TJX Nederland B.V. (hierna: "Organisator") en vindt plaats op de actiedatum genoemd in de Facebookpost ("de Actiedatum").
1.3.    Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. De Actievoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.tkmaxx.nl en liggen ter inzage in de deelnemende TK Maxx winkel.
1.4.    De Actie wordt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen opgesteld (Klein promotioneel kansspel) en TJX zal als Organisator van de Actie toezien op de naleving van deze code. 

2.    De Actie 
Specificatie van de ‘Stylish SantaActie
2.1.    Deelname aan de Actie gaat als volgt: U dient op de Actiedatum via de livestream van deze Actie op https://www.facebook.com/tkmaxx.nl/ een comment (via de button ‘reactie’) bij de livestream te plaatsen zodra u denkt te weten hoeveel de outfit van Stylish Santa (in beeld te zien) waard is. De deelnemer die er het dichtste bij zit of het goed raadt, wint de prijs.
2.2.    Elke deelname dient persoonlijk door de deelnemer te worden gedaan.
2.3.    Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen behorende bij de Actie.
2.4.    Het staat Organisator vrij om een deelnemer te diskwalificeren, indien Organisator gelooft dat de deelnemer een poging heeft gedaan om deelname aan de Actie te manipuleren of ermee te sjoemelen. 
2.5.    Deelname gedaan door groepen van klanten worden niet geaccepteerd. Incomplete of onleesbare deelnames of deelnames welke niet geheel of gedeeltelijk voldoen aan deze Actievoorwaarden worden gediskwalificeerd en worden niet meegenomen in de trekking. 

Deelname
2.7.    Deelname aan deze actie staat vrij aan elke persoon woonachtig in Nederland, welke persoon minimaal de leeftijd van 18 jaar dient te zijn. Werknemers, directieleden en agenten van de Organisator of één van de ondernemingen van de groep waartoe zij behoort, of enig familielid van deze persoon of enige persoon die direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. 
2.8.    Voor deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijk kosten voor toegang tot en gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd.
Selectie winnaar
2.9.    De deelnemer die het bedrag raadt of er het dichtste bij zit,wint de prijs.
2.10.    De winnaars zullen door de Organisator worden geïnformeerd over de winst via een persoonlijk Facebook bericht binnen 6 werkdagen na de Actiedatum. Indien het voor de Organisator niet mogelijk is gebleken om een winnaar binnen 9 werkdagen na de Actiedatum te bereiken, dan kan die winnaar worden gediskwalificeerd en zal op dezelfde wijze als hiervoor uiteengezet een nieuwe alternatieve winnaar worden geselecteerd voor de Prijs. 
2.11.    De Organisator zal nadat de winnaar de Prijs heeft geaccepteerd en deze acceptatie aan de Organisator kenbaar is gemaakt, contact opnemen met de winnaar ter verkrijging van zijn/haar naam en adres, opdat de Organisator binnen 28 dagen na acceptatie de Prijs aan de winnaar kan toesturen. 
De Prijs
2.12.    Iedere winnaar wint een cadeaukaart van TJX Nederland B.V. ter waarde van EUR 50,-. (hierna: "de Prijs"). Op deze cadeaukaart zijn de daarbij behorende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u vinden op www.tkmaxx.nl. De winnaar ontvangt de Prijs binnen 28 dagen nadat hij/zij de Prijs heeft geaccepteerd en dit aan de Organisator kenbaar heeft gemaakt.
2.13.    Het is niet mogelijk om de Prijs in te ruilen voor geld. 
2.14.    De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator. 

3.    Algemene bepalingen 
Persoonsgegevens
3.1.    De door deelnemer opgegeven persoonsgegevens zullen te allen tijde strikt vertrouwelijk worden behandeld en enkel in het kader van de uitvoering en het doel van deze Actie zoals weergegeven in deze Actievoorwaarden. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met het hiervoor genoemde gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. 
Overig
3.2.    De winnaar van de Prijs zal dienen te participeren in alle publiciteit in het kader van de Actie welke in redelijkheid van hem/haar kan worden gevergd.
3.3.    De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verloren, te late, incomplete, onleesbare of niet in te voeren deelnames. 
3.4.    De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid, verwonding, kosten of claims welke de deelnemer lijdt als gevolg van of in relatie tot zijn/haar deelname aan de Actie of acceptatie van de Prijs.
3.5.    De Organisator is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van zijn verplichtingen onder deze Actievoorwaarden indien het niet-nakomen wordt veroorzaakt door een gebeurtenis welke buiten de controle van de Organisator ligt of enig geval van force majeure. 
3.6.    De beslissingen genomen door de Organisator in het kader van de Actie zijn bindend en hierover zal niet worden gecommuniceerd met deelnemer. 
Vragen en Klachten
3.7.    Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen via e-mail worden verzonden naar service@tkmaxx.nl De Organisator zal vervolgens binnen 15 werkdagen contact met u opnemen ter behandeling van de vraag of klacht. 
Beheerst door NL recht
3.8.    Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

SAMENVATTING ACTIEVOORWAARDEN

NL. 16+. Geen aankoop vereist. Deelname: Bekijk het Snapchat verhaal van TK Maxx tussen 15:30 op 21/12/16 en 15:30 op 22/12/16 en stuur een screenshot van de verborgen flamingo decoratie aan TK Maxx. Prijzen: 2 x £ 50 (of indien van toepassing € 50) TK Maxx Cadeaukaart. Promotor: TJX Europe, 50 Clarendon Road, Watford WD17 1TX.

FULL TERMS & CONDITIONS

1. Deelname aan deze Promotie staat vrij aan elke persoon woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, de republiek Ierland, Duitsland, Polen, Oostenrijk en Nederland, welke persoon minimaal de leeftijd van 16 jaar heeft. Werknemers, directieleden en agenten van de Promotor of één van de ondernemingen van de groep waartoe zij behoort, of enig familielid van deze persoon of enige persoon die direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Promotie, is uitgesloten van Deelname.

2. Actieperiode: tussen 15:30 op 21 December 2016 en 15:30 op 22 December 2016.

3. Aankoop in de winkel is niet vereist.

4. Deelname:

 1. Login op je Snapchat account (of maak gratis een nieuw account aan) en voeg @TK.Maxx toe aan je vriendenlijst.
 2. Bekijk het TK Maxx Snapchat verhaal gedurende de Actieperiode en maak een screenshot van de flamingo decoratie (die meerdere keren te zien zal zijn). Voor elk screenshot van een flamingo decoratie word je éénmaal in de loting meegenomen, waarbij je per flamingo decoratie eenmaal een inzending kunt toesturen.  De flamingo wordt 4 maal getoond

5. Prijzen: Door middel van loting zullen twee winnaars worden bepaald. Elke winnaar krijgt 1 x £ 50 (of indien van toepassing € 50) TK Maxx Cadeaukaart.

6. Elke persoon kan maximaal één Prijs winnen en mag maximaal 4 keer deelnemen.

7. Op de TK Maxx Cadeaukaart zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: http://www.tkmaxx.com/terms-and-conditions/page/terms.

8. Het is niet mogelijk om de Prijs in te ruilen voor geld.

9. De Prijs zal binnen uiterlijk 28 dagen na bekendmaking van de winnaars aan de betreffende winnaars worden verstrekt.

10. Selectie winnaars: alle geldige screenshots (maximaal één screenshot per deelnemer per flamingo decoratie) die gedurende de Actieperiode zijn ingediend worden meegenomen in de loting. De loting zal binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de Actieperiode worden verricht door een onafhankelijk kantoor PromoVeritas.

11. Bekendmaking winnaar: Er zijn maximaal 30 deelnemers per trekking.De winnaars zullen binnen 5 werkdagen na de loting een bericht op Snapchat ontvangen. Elk van de winnaars dient binnen 14 dagen na dit bericht van de Promotor hierop te reageren door de Prijs te accepteren en zijn/haar e-mailadres kenbaar te maken aan TK Maxx. Indien de winnaar niet tijdig reageert, is de Promotor gerechtigd deze winnaar te diskwalificeren en een alternatieve winnaar aan te wijzen (middels loting). De oorspronkelijke winnaar heeft alsdan geen recht meer op de Prijs.

12. De Promotor behoudt zich het recht voor een alternatieve prijs, van gelijkwaardige waarde, aan de winnaar te verstrekken, in het geval de Prijs niet beschikbaar zou zijn.

13. De Promotor is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van zijn verplichtingen onder deze Actievoorwaarden indien het niet-nakomen wordt veroorzaakt door een gebeurtenis welke buiten de controle van de Promotor ligt of enig geval van force majeure (overmacht).

14. De Promotor en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor het onverhoopt niet meenemen in de loting van inzendingen als gevolg van technisch falen of anderszins, al dan niet toe te rekenen aan de Promotor en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden. Bewijs van inzending is geen bewijs voor deelname aan de Promotie. De Promotor is niet verantwoordelijk voor  systeemfalen of andere problemen die mogelijk leiden tot verloren, vertraagde of niet ontvangen deelnames of winnaarnotificaties.  

15. De Promotor en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, verwonding, kosten of claims van derden welke de deelnemer lijdt als gevolg van of in relatie tot zijn/haar deelname aan de Promotie of acceptatie van de Prijs. De Promotor is enkel aansprakelijk voor dood of lichamelijk letsel van de deelnemer als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Promotor.

16. Indien voor welke reden dan ook de Promotie niet volgens plan van de Promotor kan worden geëffectueerd als gevolg van gesjoemel, fraude of enige andere reden niet toerekenbaar aan de Promotor die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit en/of de redelijke effectuering van de Promotie (kunnen) schaden, geldt het volgende:

 1. De Promotor kan een deelnemer diskwalificeren, indien de Promotor van mening is dat die deelnemer een poging heeft gedaan om deelname aan de Promotie te manipuleren of ermee te sjoemelen; en
 2. De Promotor is gerechtigd de Promotie te staken, aan te passen of op te schorten.

17. For the names and countries of the winners please send an email to tkmaxx@ogilvy.com after 21st January 2017 for a period of one month.

18. De door deelnemer opgegeven persoonsgegevens zullen te allen tijde in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en strikt vertrouwelijk worden behandeld. De Promotor is gerechtigd de persoonsgegevens van de deelnemer te gebruiken voor promotionele doeleinden, indien de deelnemer daarmee instemt. De persoonsgegevens zullen niet door de Promotor aan derden (buiten haar groep) worden verstrekt. Voor nadere informatie over het privacybeleid van de Promotor wordt verwezen naar: http://www.tkmaxx.com/terms-and-conditions/page/terms.

19. Door deelname aan de Promotie verklaart de deelnemer (woonachtig in Nederland) akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden. In het geval de deelnemer in een ander deelnemend land woonachtig is, gelden de daarvoor toepasselijke (vergelijkbare) actievoorwaarden. De Actievoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.facebook.com/tkmaxx.nl en liggen ter inzage in de TK Maxx winkel te Den Haag. Bij schending van deze Actievoorwaarden door de deelnemer kan de Promotor de Prijs terugvorderen.

20. De winnaar van de Prijs zal participeren in alle publiciteit in het kader van de Promotie welke in redelijkheid van hem/haar kan worden gevergd.

21. De beslissingen genomen door de Promotor in het kader van de Promotie zijn bindend en hierover zal niet worden gecommuniceerd met deelnemer.

22. Deze Promotie is niet gesponsord of mede georganiseerd door Snapchat. De deelnemer beseft door deelname aan deze Promotie dat hij/zij informatie verstrekt aan de Promotor en niet aan Snapchat. Door deelname aan deze Promotie zegt de deelnemer toe Snapchat niet aansprakelijk te houden voor welke schade dan ook en gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden van snapchat zoals opgenomen in www.snap.com.

23. Deze Promotie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 (klein kansspel). Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie dienen kenbaar gemaakt te worden aan TJX Europe, 50 Clarendon Road, Watford WD17 1TX   via het telefoonnummer [-] of via het contactformulier op [website]. Tevens kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. De Kansspelautoriteit zal bij ontvangst van een klacht TJX Europe, 50 Clarendon Road, Watford WD17 1TX  op de hoogte stellen.

24. Op de Promotie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Promoter: TJX Europe, 50 Clarendon Road, Watford WD17 1TX.