Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: Juli 2015

Indien u gebruik maakt van onze website www.tkmaxx.nl, bij ons solliciteert, een aankoop doet bij ons of een verzoek aan ons heeft, kunt u persoonsgegevens met ons delen. In deze Privacybeleid informeren wij u over hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verzamelen, en wat wij doen om uw persoonsgegevens verzamelen zo veilig mogelijk te verwerken.

TJX Nederland B.V., Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam, Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze Privacybeleid is de meest actuele versie en vervangt eerdere versies van deze Privacybeleid, enige andere verklaring van TJX Nederland B.V. op welke locatie dan ook van TJX Nederland B.V. of in enige winkel van TJX Nederland B.V. over het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zullen bovenaan deze Privacybeleid steeds aangeven wanneer wij deze Privacybeleid voor het laatst hebben bijgewerkt.

Deze website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. In voorkomend geval adviseren wij u nadrukkelijk om ook de voorwaarden en het privacybeleid van de websites van deze derden te raadplegen.

Indien u naar aanleiding van deze Privacybeleid of het verwerken van uw persoonsgegevens nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons op nemen via data_protection@tjxeurope.com.


 • Wanneer u onze website bezoekt.
 • Wanneer u wordt vastgelegd op ons videobewakingssysteem tijdens een bezoek aan één van onze winkels.
 • Wanneer u winkelt in onze winkels.
 • Wanneer u artikelen retourneert.
 • Wanneer u bij ons solliciteert.
 • Wanneer u deelneemt aan een klantenonderzoek.
 • Wanneer u ons benadert met eventuele opmerkingen, klachten of verzoeken.
 • Wanneer u zich inschrijft voor onze mailinglist.

Wanneer u informatie over uzelf plaatst op onze website - bijvoorbeeld door een uiting direct op onze website te uploaden, door een uiting op een van onze social media platforms te plaatsen, of door gebruik te maken van een hashtag, dan wel andere tags, die we gebruiken om social media-inhoud te integreren in onze website.

Opmerking

Wij verzamelen niet doelbewust persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Om mee te doen aan één van onze acties dient u tenminste 16 jaar te zijn.

Terug naar boven


Het soort informatie dat wij verzamelen, is afhankelijk van wat wij voor u kunnen betekenen, of hoeveel informatie wij nodig hebben om u te identificeren en uw vraag op te lossen. Wij kunnen de volgende gegevens van u verwerken:

Uw e-mailadres, indien u ons dit heeft verstrekt, zodat u onze e-mails kunt ontvangen (klik hier [Note to TJX: Insert link] om u te registreren voor onze nieuwsbrief of om u af te melden).

Informatie die betrekking heeft op retourneringen indien u artikelen bij één van onze winkels retourneert in overeenstemming met ons retourbeleid.

Beeldmateriaal dat van u is vastgelegd op ons videobewakingssysteem wanneer u zich in ons pand bevindt. Wij maken gebruik van een videobewakingssysteem ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen, de beveiliging van de toegang tot ons pand, ter bewaking van zaken die zich in het pand bevinden, alsmede voor de preventie en opsporing van criminaliteit.

Uw contactgegevens wanneer u deelneemt aan een prijsvraag/loterij.

Uw afbeelding en alle persoonsgegevens die u plaatst op onze website (zoals opmerkingen, foto's en video's), alsmede de naam van het social media account waarmee u dergelijke informatie deelt. Wij gebruiken deze informatie die met uw toestemming openbaar is gemaakt onze website en op onze social media pagina's weer te geven en contact met u op te nemen over het gebruik van uw uiting anders dan op de website. Wij zullen uw uiting op onze website alleen in onze advertenties en andere marketingcampagnes opnemen indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

Verder kunnen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, gebruiken voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor intern beheer, inventarisatie, rapportage en nalevingsdoeleinden, of om onze klantenservice te bevorderen of om u uit te nodigen om deel te nemen aan een klantenonderzoek.

De persoonsgegevens die wij verwerken, wordt uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden. Wij zullen uw gegevens verwijderen indien het niet meer nodig is om deze te verwerken voor het verwezenlijken van de genoemde doeleinden.

Terug naar boven


Wij treffen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die u verstrekt op onze website, in onze winkels en via andere middelen te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Terug naar boven


U kunt verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken en u kunt eventuele onjuistheden over u laten corrigeren. Bovendien heeft u het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen of afschermen.

Voordat wij u inzage verschaffen in uw gegevens, deze corrigeren, verwijderen of afschermen, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. U kunt uw verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens richten aan: data_protection@tjxeurope.com.

Terug naar boven


Op onze website kunt u zich laten opnemen in onze mailinglijst om onze nieuwsbrief "hot@rrivals" te ontvangen. Deze nieuwsbrief houdt u steeds op de hoogte van onze nieuwe en enerverende artikelen. Indien u aangeeft dat u niet in onze mailinglijst opgenomen wilt worden, zullen wij uw contactgegevens, die wij van u verkrijgen indien u deelneemt aan één van onze promotionele acties, niet gebruiken.

Indien u onze e-mailnieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, zijn er verschillende manieren waarop u zich hiervoor kunt afmelden:

Klik op de link 'afmelden', te vinden onderaan elke nieuwsbrief. Een nieuw venster zal worden geopend. Controleer of het weergegeven e-mailadres overeenkomt met het e-mailadres dat u heeft gebruikt voor uw aanmelding. Als dit het geval is, klik op 'Afmelden'.

Neem contact met ons op en wij zullen uw gegevens verwijderen uit onze malinglijst. Klik hier om ons te contacteren.

Terug naar boven


Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen noch anderszins openbaren, behalve zoals beschreven in deze Privacybeleid en/of indien u daartoe uw toestemming heeft verleend.

Wij schakelen derde partijen in die gegevensverwerkingen namens ons kunnen uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:

assistentie bij de terbeschikkingstelling van onze website (bijvoorbeeld IT bedrijven),

dienstverlening door derden indien u online solliciteert naar een baan bij ons. (zie ook: HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS WANNEER U SOLLICITEERT NAAR EEN BAAN BIJ ONS?)

inschakelen van derden voor het verkrijgen van uw feedback over onze artikelen en diensten.

Wanneer de derde partijen de diensten namens ons verlenen, zullen zij uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies mogen verwerken. Zij mogen uw gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. Indien het gaat om bewerkers, sluiten wij met deze derde partijen bewerkersovereenkomsten zodat zij zich contractueel verplicht hebben om uw persoonsgegevens alleen namens ons te verwerken.

TJX Nederland B.V. is een dochteronderneming van TJX Companies, Inc. gevestigd in de VS. We kunnen de informatie die u ons verstrekt heeft, delen met TJX Companies, Inc. en andere bedrijven die deel uitmaken van ons concern indien dat noodzakelijk is om onze diensten te verlenen (zoals voor de terbeschikkingstelling van onze website). Wanneer wij uw informatie delen met TJX Companies, Inc. in de VS voor het verlenen van onze diensten, dan doen we dit in overeenstemming met alle wettelijke vereisten en verzekeren wij een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens. Indien wij een actie uitvoeren in samenwerking met een andere partij, dan kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met deze andere partij. Op het moment van het verzamelen van uw gegevens, zullen wij u hierover nader inlichten, en de verwerking zal dan alleen plaatsvinden met uw toestemming, indien dit wettelijk vereist is. Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt, openbaar gemaakt of beveiligd door andere partijen, kunnen wij dit niet controleren. Wij raden u daarom aan om hun privacybeleid zorgvuldig door te nemen.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens openbaren:

 • indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of in het kader van een juridische procedure;
 • op verzoek van rechtshandhavingsinstanties;
 • wanneer wij menen dat openbaarmaking noodzakelijk of wenselijk is om schade of financieel verlies in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten te voorkomen of te beperken;
 • indien TJX Nederland B.V. fuseert, een deel van haar activiteiten of haar activa verkoopt of overdraagt, waaronder ook uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om deze Privacybeleid op elk moment aan te passen of te wijzigen. Wij zullen altijd bovenaan de Privacybeleid aangeven wanneer deze Policy voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden u aan deze Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zeker voordat uw persoonsgegevens deelt.

Terug naar boven


Wanneer u solliciteert naar een functie bij TJX Nederland B.V., kunt u uw CV en overige relevante informatie via onze website indienen. Wij zullen u dan verzoeken uw gegevens te registreren door uw e-mailadres achter te laten. U kunt via een wachtwoord inloggen. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen in een database die namens ons wordt beheerd door een bewerker in de VS. Wij hebben aan alle wettelijke voorwaarden voldaan om de doorgifte aan deze dienstverlener te legitimeren. Het is deze dienstverlener alleen toegestaan om uw informatie te gebruiken in verband met het hosten, managen en onderhouden van onze CV database, en de dienstverlener mag uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies. Wij gebruiken uw informatie alleen voor het verwerken en beoordelen van uw sollicitatie. U kunt ook naar een functie solliciteren door een sollicitatieformulier in te leveren bij één van onze winkels of dit per post aan ons te sturen.

Wij zullen de informatie die u ons in verband met uw sollicitatie verstrekt, alleen met anderen delen indien u daartoe heeft verzocht, of in overeenstemming met deze Privacybeleid verwerken. Indien u een afwijzing ontvangt, zullen wij uw gegevens maximaal 4 weken of 1 jaar met uw toestemming bewaren.

Contact

TJX Nederland B.V.

Strawinskylaan 411

1077 XX Amsterdam

Nederland

[BTW 62425102]

e-mail: data_protection@tjxeurope.com

Terug naar boven